Język / Язык / Language:
POL - RUS - ENG

Strona główna

Aktualności

O Stowarzyszeniu
- O nas. Misja i cele
- Nasze działania
- Zarząd i organy
- Statut PWZ
- Dane formalne
- Konta bankowe

Media o nas

Dom Przyjaźni Narodów

Komitet Fundacyjny Sztandaru

Instytut im. Króla Daniela Halickiego

Szkoła Języka i Kultury Polskiej "Polonus"

Wolontariat

Wymiany młodzieży

Jak pomóc

Kontakt

  
Grupa na portalu Vkontakte:

stat4u

Statut Stowarzyszenia "Porozumienie Wschód - Zachód"

STATUT
STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO
"POROZUMIENIE WSCHÓD - ZACHÓD"

(Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2 założycieli Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Porozumienie Wschód - Zachód" z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Porozumienie Wschód - Zachód").

ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Porozumienie Wschód - Zachód" i w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu zwane jest "Stowarzyszeniem".
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej w brzmieniu: Stowarzyszenie "Porozumienie Wschód - Zachód".

§ 2.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 3.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4.
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem dobrowolnym, niezależnym, samorządnym i trwałym.

§ 5.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność także poza granicami kraju.

§ 6.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Gać w gminie Oława.

§ 7.
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 8.
Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i legitymacji na zasadach określonych uchwałami Zarządu Stowarzyszenia.

§ 9.
Stowarzyszenie może należeć do krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

ROZDZIAŁ 2
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 10.
Celem Stowarzyszenia jest:
    1) budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz solidarności między ludźmi i narodami;
    2) rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami w Polsce i na świecie;
    3) podejmowanie działań na rzecz rozwoju i aktywizacji społeczności lokalnych;
    4) wspieranie aktywności społecznej i kulturalnej, w szczególności młodzieży;
    5) działalność na rzecz rozwoju demokracji i samorządności;
    6) upowszechnianie i ochrona praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich;
    7) podejmowanie działań na rzecz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w szczególności młodego pokolenia;
    8) podtrzymywanie tradycji narodowych i regionalnych;
    9) działalność na rzecz promocji małych ojczyzn i kultury regionalnej;
    10) łączność i współpraca z Polonią i Polakami za granicą oraz wspieranie środowisk polskich i polonijnych na obczyźnie;
    11) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
    12) prowadzenie działalności kulturalnej;
    13) propagowanie idei wolontariatu;
    14) upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki;
    15) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
    16) pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;
    17) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska;
    18) działalność edukacyjna, naukowa i oświatowo-wychowawcza.

§ 11.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
    1) podejmowanie inicjatyw obywatelskich oraz organizowanie akcji społecznych, prowadzących do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
    2) wspieranie inicjatyw obywatelskich i akcji społecznych, których cele są zbieżne z celami statutowymi i kierunkami działań Stowarzyszenia;
    3) organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, seminariów, prelekcji oraz wizyt studyjnych;
    4) organizowanie spotkań międzynarodowych, międzyregionalnych i międzykulturowych, w szczególności z udziałem osób aktywnie działających na polu społecznym i kulturalnym w środowiskach lokalnych, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży;
    5) współpracę i rozwijanie kontaktów partnerskich z organizacjami pozarządowymi, grupami i osobami aktywnie działającymi na polu społecznym i kulturalnym, organami państwowymi i samorządowymi, ośrodkami kulturalnymi, naukowymi i edukacyjnymi oraz innymi instytucjami w Polsce i na świecie, zarówno w Europie Środkowej, Wschodniej i Zachodniej, jak i na innych kontynentach, w kierunku realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
    6) współpracę oraz nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z polskimi i polonijnymi organizacjami i instytucjami na obczyźnie, a także z Polonią i Polakami za granicą niezrzeszonymi w organizacjach polskich lub polonijnych;
    7) organizowanie przedsięwzięć mających na celu pielęgnowanie pamięci o przeszłości, w tym w szczególności o wydarzeniach i osobach, które wpłynęły na historię państw, narodów, regionów i społeczności lokalnych;
    8) organizowanie imprez kulturalnych, festiwali, koncertów, konkursów i wystaw;
    9) wspieranie informacyjne osób, w szczególności młodzieży, wyrażających chęć pracy wolontariackiej oraz poświęcenia się szeroko rozumianej działalności społecznej;
    10) prowadzenie działań związanych z szeroko rozumianą edukacją pozaformalną młodzieży i dorosłych;
    11) organizowanie obozów, wycieczek oraz innych form czynnego wypoczynku;
    12) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych;
    13) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej;
    14) prowadzenie działalności badawczej, w tym organizowanie wypraw i ekspedycji naukowych oraz utrwalanie i upowszechnianie ich rezultatów;
    15) organizowanie pomocy humanitarnej, w tym w szczególności pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, a także pomocy innym osobom w trudnej sytuacji życiowej;
    16) inne działania prowadzące do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
    1) członków zwyczajnych;
    2) członków wspierających; 
    3) członków honorowych.

§ 13.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 14.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać także osoba fizyczna w wieku od 16 do 18 lat, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, a także cudzoziemiec zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami.

§ 15.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba prawna mająca swoją siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także cudzoziemiec zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami albo osoba prawna mająca swoją siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami.
3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

§ 16.
1. O przyjęciu osoby w poczet członków zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej kandydata, zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wzór deklaracji członkowskiej ustanawia Zarząd Stowarzyszenia.
2. Założyciele Stowarzyszenia z dniem jego założenia stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

§ 17.
1. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadawana jest za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub szczególne zasługi w obszarze, w jakim działa Stowarzyszenie.
2. Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3. Godność członka honorowego Stowarzyszenia może zostać nadana osobie fizycznej, będącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, a także cudzoziemcowi zamieszkującemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami.

§ 18.
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do: 
    1) czynnego uczestnictwa w pracach i działaniach Stowarzyszenia;
    2) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia;
    3) udziału w głosowaniach na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia;
    4) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
    5) przedstawiania swoich opinii oraz zgłaszania wniosków do władz Stowarzyszenia.

§ 19.
1. Członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia posiadają prawa członkowskie wymienione w § 18, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz prawa do udziału w głosowaniach na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 20.
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są do:
    1) brania udziału w pracach Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
    2) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
    3) dbania o dobre imię Stowarzyszenia;
    4) regularnego opłacania składek członkowskich, z zastrzeżeniem § 23 ust. 1-3;
    5) informowania Zarządu Stowarzyszenia o zmianie swoich danych osobowych, w szczególności imion, nazwiska i adresu zamieszkania.

§ 21.
Członkowie wspierający Stowarzyszenia obowiązani są do:
    1) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
    2) dbania o dobre imię Stowarzyszenia;
    3) regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 24 ust. 1 i 2;
    4) informowania Zarządu Stowarzyszenia o zmianie swoich danych osobowych, w szczególności imion, nazwiska i adresu zamieszkania, a także o zmianie danych osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia, w szczególności jej nazwy i adresu siedziby.

§ 22.
1. Członkowie honorowi Stowarzyszenia obowiązani są do przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi Stowarzyszenia zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 23.
1. Zarząd Stowarzyszenia może w drodze uchwały zwolnić członka zwyczajnego Stowarzyszenia z obowiązku opłacania składek członkowskich, w treści uchwały podając uzasadnienie podjęcia takiej decyzji.
2. Zarząd Stowarzyszenia może w drodze uchwały zezwolić członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia na opłacanie ulgowych składek członkowskich, w treści uchwały podając uzasadnienie podjęcia takiej decyzji i wysokość udzielonej ulgi.
3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia zwolniony uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z obowiązku opłacania składek członkowskich lub opłacający na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia ulgowe składki członkowskie zachowuje wszelkie prawa członkowskie.

§ 24.
1. Zarząd Stowarzyszenia może w drodze uchwały zwolnić członka wspierającego Stowarzyszenia z obowiązku wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający Stowarzyszenia zwolniony uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z obowiązku wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia zachowuje wszelkie prawa członkowskie przysługujące członkom wspierającym Stowarzyszenia.

§ 25.
1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w przypadku:
    1) dobrowolnej rezygnacji członka z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej Zarządowi Stowarzyszenia w formie pisemnej;
    2) śmierci członka Stowarzyszenia;
    3) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia;
    4) utraty zdolności do czynności prawnych przez członka Stowarzyszenia będącego osobą fizyczną, stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu;
    5) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego Stowarzyszenia;
    6) skreślenia członka zwyczajnego lub wspierającego z listy członków Stowarzyszenia, dokonanego przez Zarząd Stowarzyszenia w trybie określonym w § 26 ust. 1;
    7) pozbawienia członka honorowego Stowarzyszenia uprzednio nadanej mu godności członka honorowego, dokonanego przez Zarząd Stowarzyszenia w trybie określonym w § 27.
2. Zarząd Stowarzyszenia stwierdza w drodze uchwały ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu w wyniku zdarzeń określonych w ust. 1 pkt 1-5.

§ 26.
1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo zadecydować w drodze uchwały o skreśleniu członka zwyczajnego lub wspierającego z listy członków Stowarzyszenia w przypadku:
    1) działania członka na szkodę Stowarzyszenia;
    2) nieprzestrzegania przez członka postanowień niniejszego Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia;
    3) popełnienia przez członka czynu godzącego w dobre imię Stowarzyszenia.
2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być skreśleni z listy członków Stowarzyszenia w trybie określonym w ust. 1 w trakcie zasiadania przez nich w tych organach.
3. W przypadku działania przez członków Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w sposób określony w ust. 1 pkt 1-3, skreślenie ich z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić wyłącznie po uprzednim ich odwołaniu z władz Stowarzyszenia w trybie określonym przepisami niniejszego Statutu.

§ 27.
O pozbawieniu godności członka honorowego Stowarzyszenia ma prawo zadecydować Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

§ 28.
1. Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członka o jego skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia, podając jednocześnie przyczynę podjęcia uchwały w tej sprawie.
2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia przysługuje osobie skreślonej odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 2, w trakcie swoich najbliższych obrad. Rozstrzygnięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w tej sprawie jest ostateczne.
4. Do uchwały Zarządu Stowarzyszenia o pozbawieniu godności członka honorowego Stowarzyszenia przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ 4
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 29.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
    1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej "Walnym Zebraniem Członków";
    2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej "Zarządem";
    3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej "Komisją Rewizyjną".
2. Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Programowa Stowarzyszenia, zwana dalej "Radą Programową".

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 30.
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 31.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
    1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni;
    2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni goście.

§ 32.
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.
3. Zarząd składa na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
    1) z własnej inicjatywy;
    2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
    3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
5. W przypadkach określonych w ust. 4 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia pisemnego wniosku o jego zwołanie. 
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 33.
1. O zwołaniu Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia nie później niż na 7 dni przed jego terminem, podając miejsce, dzień i godzinę jego rozpoczęcia oraz proponowany porządek obrad.
2. W przypadkach, gdy Walne Zebranie Członków zostało zwołane w trybie określonym w § 32 ust. 4 pkt 2 i 3, Zarząd obowiązany jest uwzględnić w proponowanym porządku obrad sprawy, o których rozpatrzenie wniosła Komisja Rewizyjna lub 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia przy składaniu wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami niniejszego Statutu.

§ 34.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
    1) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia oraz jego zmian;
    2) wysłuchanie i przyjęcie sprawozdań Zarządu;
    3) wysłuchanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej;
    4) wybór Zarządu, w tym Prezesa Stowarzyszenia;
    5) wybór Komisji Rewizyjnej, w tym jej Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego;
    6) rozpatrywanie wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i członków Stowarzyszenia;
    7) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 35.
1. Walne Zebranie Członków obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem obrad.
2. Prezydium Walnego Zebrania Członków wybierane jest na okres obrad w głosowaniu jawnym.

§ 36.
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, chyba że przepisy niniejszego Statutu stanowią inaczej.
2. Kworum nie jest wymagane dla ważności uchwał Walnego Zebrania Członków.

§ 37.
1. Prawo przedłożenia Walnemu Zebraniu Członków projektu uchwały do rozpatrzenia przysługuje Zarządowi, Komisji Rewizyjnej oraz 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do wyboru przez Walne Zebranie Członków władz Stowarzyszenia, którego szczegółowy tryb w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Statucie, w tym w szczególności tryb zgłaszania kandydatów, określa Walne Zebranie Członków w przyjętym przez siebie regulaminie wyboru władz Stowarzyszenia.
3. Zmiana Statutu Stowarzyszenia, wybór i odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych członków, wybór i odwołanie Prezesa Stowarzyszenia, wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej lub jej poszczególnych członków, a także rozwiązanie Stowarzyszenia, mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków, tylko jeśli sprawy te zostały ujęte w proponowanym porządku obrad dołączonym do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.

ZARZĄD

§ 38.
Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§ 39.
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.

§ 40.
1. Liczba członków Zarządu wynosi od 1 do 5 osób.
2. W skład Zarządu wchodzi Prezes Stowarzyszenia, który stoi na czele Zarządu, kieruje jego pracami, a także zwołuje i prowadzi jego posiedzenia.

§ 41.
1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym.
2. Wyboru Zarządu pierwszej kadencji dokonują założyciele Stowarzyszenia.

§ 42.
Podejmując uchwałę o wyborze Zarządu, Walne Zebranie Członków (lub ogół założycieli w przypadku określonym w § 41 ust. 2) dokonuje także wyboru Prezesa Stowarzyszenia.

§ 43.
1. Zarząd wybierany jest na czas nieoznaczony. Rozpoczęcie kadencji Zarządu następuje z chwilą jego wyboru, a zakończenie w momencie odwołania Zarządu przez Walne Zebranie Członków, złożenia przez Zarząd dymisji lub utraty członkostwa w Zarządzie przez wszystkich jego członków.
2. Prezes Stowarzyszenia wybierany jest na czas nieoznaczony. Rozpoczęcie kadencji Prezesa Stowarzyszenia następuje z chwilą jego wyboru, a zakończenie w momencie zakończenia kadencji Zarządu oraz w sytuacjach określonych w § 56 ust. 1 pkt 2-4.

§ 44.
Zarząd może wybrać spośród swoich członków: Wiceprezesa Stowarzyszenia, Sekretarza Stowarzyszenia oraz Skarbnika Stowarzyszenia, a także odwołać ich z tych funkcji i powołać do ich pełnienia innych członków Zarządu.

§ 45.
Zarząd może w czasie trwania kadencji uzupełnić swój skład, w drodze kooptacji członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

§ 46.
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 
    1) realizowanie uchwał Walnego Zebrań Członków;
    2) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem;
    3) określanie programów działania Stowarzyszenia;
    4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
    5) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia;
    6) podejmowanie uchwał w sprawie nadania i pozbawienia godności członka honorowego Stowarzyszenia;
    7) podejmowanie uchwał w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa w Stowarzyszeniu w przypadkach określonych w § 25 ust. 1 pkt 1-5;
    8) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia członków zwyczajnych lub wspierających z listy członków Stowarzyszenia w przypadkach określonych w § 26 ust. 1 pkt 1-3;
    9) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, a także o wystąpieniu z tych organizacji;
    10) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich poboru;
    11) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności;
    12) uchwalanie instrukcji i regulaminów niezbędnych do prawidłowej działalności Stowarzyszenia;
    13) pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, w zgodzie z niniejszym Statutem oraz nie będących w sprzeczności z uchwałami podjętymi przez Walne Zebranie Członków. 

§ 47.
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Stowarzyszenia lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.

§ 48.
1. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków, chyba że przepisy niniejszego Statutu stanowią inaczej.
2. W sytuacji równego rozłożenia głosów "za" i "przeciw" w głosowaniu na posiedzeniu Zarządu, decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia.
3. Dla ważności uchwał podjętych przez Zarząd wymagany jest podpis Prezesa Stowarzyszenia lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.

§ 49.
1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, a także wszelkie pisma i dokumenty w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, składa i podpisuje jednoosobowo Prezes Stowarzyszenia.
2. Prezes Stowarzyszenia może ustanawiać pełnomocników, działających w granicach umocowania. Ustanowieni przez Prezesa Stowarzyszenia pełnomocnicy działają jednoosobowo lub łącznie, zgodnie z treścią udzielonego pełnomocnictwa.

§ 50.
Zarząd dokonuje podziału czynności pomiędzy swoich członków w sprawach, które nie wymagają zespołowego działania.

§ 51.
Szczegółowe uprawnienia członków Zarządu, organizację pracy oraz tryb obradowania Zarządu określa regulamin przyjęty przez Zarząd w drodze uchwały.

§ 52.
1. Dla realizacji celów Stowarzyszenia Zarząd w drodze uchwały może tworzyć jednostki organizacyjne i organy pomocnicze Stowarzyszenia.
2. Jednostkami organizacyjnymi i organami pomocniczymi Stowarzyszenia mogą być w szczególności:
    1) Biuro Stowarzyszenia;
    2) zespoły, komitety, rady, komisje i kluby, a także inne jednostki organizacyjne oraz organy pomocnicze Stowarzyszenia, utworzone w celu realizacji określonych zadań;
    3) oddziały i koła, będące terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia.
3. Tworząc jednostki organizacyjne i organy pomocnicze Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, Zarząd określa ich strukturę oraz zakres i zasady działania.
4. Tworząc terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 2 pkt 3, Zarząd określa ich zasięg terytorialny oraz zasady i zakres działania. Strukturę organizacyjną tych jednostek określają przepisy rozdziału 5.

§ 53.
O odwołaniu Zarządu lub jego poszczególnych członków może zadecydować Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, większością 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, na wniosek:
    1) Komisji Rewizyjnej;
    2) Zarządu;
    3) co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 54.
1. Uchwałę o złożeniu swojej dymisji Zarząd może podjąć wyłącznie w obecności i za zgodą wszystkich jego członków.
2. Podejmując uchwałę o złożeniu swojej dymisji Zarząd zwołuje niezwłocznie Walne Zebranie Członków w celu dokonania wyboru nowego Zarządu.


§ 55.
1. Utrata członkostwa w Zarządzie przez jego członka następuje w przypadku:
    1) zakończenia się kadencji Zarządu;
    2) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, zgłoszonej Zarządowi przez jego członka w formie pisemnej;
    3) odwołania członka Zarządu z jego składu uchwałą Zarządu w sytuacji, gdy działa on na niekorzyść Stowarzyszenia lub nie wykonuje należycie swoich obowiązków;
    4) odwołania członka Zarządu z jego składu uchwałą Walnego Zebrania Członków, podjętą w trybie określonym w § 53;
    5) ustania członkostwa członka Zarządu w Stowarzyszeniu w przypadkach określonych w § 25 ust. 1 pkt 1, 2 i 4.
2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do utraty członkostwa w Zarządzie przez Prezesa Stowarzyszenia, która następuje w trybie określonym w § 56 ust. 3.
3. Zarząd może podjąć uchwałę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, większością 2/3 ogólnej liczby członków Zarządu, po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej.

§ 56.
1. Utrata pełnionej funkcji przez Prezesa Stowarzyszenia następuje w przypadku:
    1) zakończenia się kadencji Zarządu;
    2) dobrowolnej rezygnacji z pełnionej funkcji Prezesa Stowarzyszenia, złożonej Zarządowi przez Prezesa Stowarzyszenia w formie pisemnej;
    3) dobrowolnej rezygnacji z pełnionej funkcji Prezesa Stowarzyszenia i członkostwa w Zarządzie, złożonej Zarządowi przez Prezesa Stowarzyszenia w formie pisemnej;
    4) ustania członkostwa Prezesa Stowarzyszenia w Stowarzyszeniu w przypadkach określonych w § 25 ust. 1 pkt 1, 2 i 4.
2. Odwołanie Prezesa Stowarzyszenia z pełnionej funkcji następuje tylko w przypadku odwołania przez Walne Zebranie Członków całego Zarządu.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, następuje jednocześnie utrata przez Prezesa Stowarzyszenia członkostwa w Zarządzie.
4. W przypadku, o którym mowa ust 1 pkt 2, Prezes Stowarzyszenia pozostaje członkiem Zarządu, a odpowiednie władze Stowarzyszenia przystępują do dokonania wyboru nowego Prezesa Stowarzyszenia w trybie określonym w ust. 5 i 6.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wyboru nowego Prezesa Stowarzyszenia ma prawo dokonać Zarząd spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu zwołanym po złożeniu przez Prezesa Stowarzyszenia rezygnacji.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, a także w przypadku, gdy Zarząd nie dokonał wyboru nowego Prezesa Stowarzyszenia na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 5, niezwłocznie zwołuje się Walne Zebranie Członków w celu dokonania wyboru nowego Prezesa Stowarzyszenia.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, Prezes Stowarzyszenia pełni swoje obowiązki i zachowuje uprawnienia do czasu wyboru nowego Prezesa Stowarzyszenia przez Zarząd lub Walne Zebranie Członków.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 57.
Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§ 58.
1. Liczba członków Komisji Rewizyjnej wynosi od 2 do 3 osób.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą jej Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego.

§ 59.
1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wyboru Komisji Rewizyjnej pierwszej kadencji dokonują założyciele Stowarzyszenia.

§ 60.
Podejmując uchwałę o wyborze Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie Członków (lub ogół założycieli w przypadku określonym w § 59 ust. 2) dokonuje także wyboru jej Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego.

§ 61.
Komisja Rewizyjna wybierana jest na czas nieoznaczony. Rozpoczęcie kadencji Komisji Rewizyjnej następuje z chwilą jej wyboru, a zakończenie w momencie odwołania Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie Członków lub utraty członkostwa w Komisji Rewizyjnej przez wszystkich jej członków.

§ 62.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
    1) dokonywanie bieżącej kontroli działalności Stowarzyszenia;
    2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;
    3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków;
    4) złożenie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
    5) występowanie do Walnego Zebrania Członków o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków;
    6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku bezczynności w tym zakresie Zarządu, pomimo statutowego obowiązku jego zwołania.

§ 63.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez jej Przewodniczącego.

§ 64.
Komisja Rewizyjna obraduje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

§ 65.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.
2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby pozostające z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 66.
1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków, w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub jego zastępcy.
2. Dla ważności uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną wymagany jest podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub jego zastępcy.

§ 67.
1. O odwołaniu Komisji Rewizyjnej lub jej poszczególnych członków może zadecydować Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, większością 2/3 obecnych na Walnym Zebraniu Członków uprawnionych do głosowania.
2. Utrata członkostwa w Komisji Rewizyjnej przez jej członka następuje w przypadku:
    1) zakończenia się kadencji Komisji Rewizyjnej;
    2) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej, zgłoszonej Zarządowi w formie pisemnej;
    3) odwołania członka Komisji Rewizyjnej z jej składu uchwałą Walnego Zebrania Członków, podjętą zgodnie z ust. 1;
    4) ustania członkostwa członka Komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu w przypadkach określonych w § 25 ust. 1 pkt 1, 2 i 4.

§ 68.
1. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uzupełnienia swojego składu w drodze kooptacji do niej członka zwyczajnego Stowarzyszenia, o ile po zmniejszeniu się liczba jej członków wynosi nadal co najmniej 2 osoby.
2. W przypadku, gdy w wyniku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, w jej składzie pozostały mniej niż 2 osoby, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zebranie Członków, które dokonuje uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w drodze kooptacji do niej członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków ma prawo uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w drodze kooptacji do niej członka zwyczajnego Stowarzyszenia w każdym momencie w czasie trwania jej kadencji, o ile liczba jej członków wynosi poniżej 3 osób.

RADA PROGRAMOWA

§ 69.
Rada Programowa jest organem doradczym i opiniodawczym Stowarzyszenia.

§ 70.
W skład Rady Programowej wchodzą:
    1) członkowie Zarządu;
    2) osoby powołane do jej składu przez Zarząd.

§ 71.
Osobami powołanymi do składu Rady Programowej przez Zarząd mogą być członkowie Stowarzyszenia oraz osoby trzecie współpracujące ze Stowarzyszeniem, które wyrażą na to zgodę.

§ 72.
Rada Programowa wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, a jeżeli uzna to za stosowne, także jego zastępców.

§ 73.
Rozpoczęcie kadencji Rady Programowej następuje wraz z dokonaniem wyboru Zarządu przez Walne Zebranie Członków, a zakończenie w momencie zakończenia kadencji Zarządu.

§ 74.
Do kompetencji Rady Programowej należy:
    1) wspomaganie Zarządu w jego bieżącej działalności;
    2) proponowanie Zarządowi kierunków działań i rozwoju Stowarzyszenia;
    3) opiniowanie spraw powierzonych jej przez Zarząd lub Prezesa Stowarzyszenia;
    4) występowanie do Zarządu z inicjatywami nowych projektów i działań.

§ 75.
1. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w razie potrzeby.
2. Prawo zwoływania posiedzeń Rady Programowej przysługuje Przewodniczącemu Rady Programowej, Zarządowi, a także Prezesowi Stowarzyszenia. 

§ 76.
Rada Programowa działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

§ 77.
Rada Programowa podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 78.
Odwołanie poszczególnych członków Rady Programowej powołanych do jej składu przez Zarząd może nastąpić w drodze uchwały Zarządu.

ROZDZIAŁ 5
ODDZIAŁY I KOŁA STOWARZYSZENIA

§ 79.
1. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały i koła, będące terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia.
2. Oddziały i koła Stowarzyszenia powołuje i likwiduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały na wniosek co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.
3. Zarząd Stowarzyszenia w uchwale o powołaniu Oddziału lub Koła określa jego zasięg terytorialny oraz nadaje mu regulamin, określający szczegółowe zasady jego działania.

§ 80.
1. Oddziały i koła Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej.
2. Oddziały i koła Stowarzyszenia działają na podstawie niniejszego Statutu oraz regulaminu nadanego im przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Oddziały i koła Stowarzyszenia podlegają Zarządowi Stowarzyszenia i kontroli Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

§ 81.
1. Oddziały i koła Stowarzyszenia nie posiadają odrębnego majątku. Zarząd Stowarzyszenia może przeznaczyć część majątku Stowarzyszenia na realizację potrzeb związanych z działalnością Oddziału lub Koła.
2. W przypadku przeznaczenia przez Zarząd Stowarzyszenia części majątku Stowarzyszenia na realizację potrzeb związanych z działalnością Oddziału lub Koła, dysponuje i zarządza tą częścią majątku wyłącznie Zarząd Stowarzyszenia, a Zarząd Oddziału lub Koła może przy tym pełnić rolę doradczą.


§ 82.
Władzami Oddziału są:
    1) Walne Zebranie Członków Oddziału;
    2) Zarząd Oddziału;
    3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 83.
1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.
2. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
    1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni Oddziału;
    2) z głosem doradczym - członkowie wspierający Oddziału, członkowie honorowi Oddziału i zaproszeni goście.
3. Członkowie zwyczajni Oddziału posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Oddziału.
4. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
5. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału raz na cztery lata.
6. Zarząd Oddziału składa na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Oddziału sprawozdanie ze swojej działalności.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału:
    1) z własnej inicjatywy;
    2) na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału;
    3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Oddziału.
8. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału powinno być zwołane nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku o jego zwołanie, a w proponowanym przez Zarząd Oddziału porządku obrad powinny znaleźć się sprawy, o których rozpatrzenie wniosła Komisja Rewizyjna Oddziału lub 1/3 ogólnej liczby członków Oddziału przy składaniu wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału.
9. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy w szczególności:
    1) wysłuchanie i przyjęcie sprawozdań Zarządu Oddziału;
    2) wysłuchanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej Oddziału;
    3) wybór Zarządu Oddziału, w tym Prezesa Oddziału;
    4) wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału, w tym jej Przewodniczącego;
    5) rozpatrywanie wniosków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i członków Oddziału.
10. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, chyba że przepisy niniejszego Statutu stanowią inaczej.
11. Kworum nie jest wymagane dla ważności uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału.

§ 84.
1. Zarząd Oddziału kieruje całokształtem działalności Oddziału oraz reprezentuje Oddział na zewnątrz i w kontaktach z władzami Stowarzyszenia.
2. Liczba członków Zarządu Oddziału wynosi od 1 do 5 osób.
3. W skład Zarządu Oddziału wchodzi Prezes Oddziału, który stoi na czele Zarządu Oddziału, kieruje jego pracami, a także zwołuje i prowadzi jego posiedzenia.
4. Zarząd Oddziału wybierany jest przez Walne Zebranie Członków Oddziału w głosowaniu jawnym.
5. Podejmując uchwałę o wyborze Zarządu Oddziału, Walne Zebranie Członków Oddziału dokonuje także wyboru Prezesa Oddziału.
6. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy w szczególności: 
    1) realizowanie uchwał Walnego Zebrań Członków Oddziału;
    2) kierowanie bieżącą działalnością Oddziału;
    3) określanie programów działania Oddziału;
    4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału;
    5) składanie na Walnym Zebraniu Członków Oddziału sprawozdania ze swojej działalności;
    6) informowanie Zarządu Stowarzyszenia o działalności Oddziału.
7. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków, w tym Prezesa Oddziału.
8. W sytuacji równego rozłożenia głosów "za" i "przeciw" w głosowaniu na posiedzeniu Zarządu Oddziału, decyduje głos Prezesa Oddziału.
9. O odwołaniu Zarządu Oddziału lub jego poszczególnych członków może zadecydować Walne Zebranie Członków Oddziału lub Zarząd Stowarzyszenia.

§ 85.
1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Oddziału.
2. Liczba członków Komisji Rewizyjnej Oddziału wynosi od 2 do 3 osób.
3. W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału wchodzi jej Przewodniczący.
4. Komisja Rewizyjna Oddziału wybierana jest przez Walne Zebranie Członków Oddziału w głosowaniu jawnym.
5. Podejmując uchwałę o wyborze Komisji Rewizyjnej Oddziału, Walne Zebranie Członków Oddziału dokonuje także wyboru jej Przewodniczącego.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy: 
    1) dokonywanie bieżącej kontroli działalności Oddziału;
    2) występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;
    3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Oddziału;
    4) złożenie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału;
    5) występowanie do Walnego Zebrania Członków Oddziału o odwołanie Zarządu Oddziału lub poszczególnych jego członków;
    6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału w przypadku bezczynności w tym zakresie Zarządu Oddziału, pomimo obowiązku jego zwołania, wynikającego z niniejszego Statutu lub regulaminu Oddziału..
7. Komisja Rewizyjna Oddziału podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków, w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału.
8. O odwołaniu Komisji Rewizyjnej Oddziału lub jej poszczególnych członków może zadecydować Walne Zebranie Członków Oddziału w głosowaniu jawnym, większością 2/3 obecnych na Walnym Zebraniu Członków Oddziału uprawnionych do głosowania.

§ 86.
1. Zarządowi Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przysługuje prawo wglądu w uchwały władz i inne dokumenty Oddziału w dowolnym terminie.
2. Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia mają prawo żądać od Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału wydania odpisów uchwał władz Oddziału oraz odpisów innych dokumentów Oddziału.

§ 87.
Do struktury organizacyjnej Koła oraz zakresu i zasad działania władz Koła przepisy § 82-86 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ 6
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 88.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 89.
Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 90.
Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności z następujących źródeł:
    1) składek członkowskich;
    2) darowizn, spadków i zapisów;
    3) dotacji i subwencji;
    4) dochodów z działalności Stowarzyszenia;
    5) dochodów z majątku Stowarzyszenia;
    6) dochodów z ofiarności publicznej.

§ 91.
Wysokość składek członkowskich oraz zasady ich poboru ustala Zarząd w drodze uchwały.

§ 92.
1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
2. Majątek Stowarzyszenia nie może być:
    1) przekazywany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
    2) wykorzystywany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia.
3. Zabrania się zakupu przez Stowarzyszenie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 93.
1. Zmiany niniejszego Statutu może dokonać Walne Zebranie Członków w drodze uchwały, większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku, gdy projekt uchwały zmieniającej Statut Stowarzyszenia rozpatrywany jest przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę o zmianie niniejszego Statutu większością 2/3 obecnych na Walnym Zebraniu Członków uprawnionych do głosowania.

§ 94.
1. Rozwiązania Stowarzyszenia może dokonać Walne Zebranie Członków w drodze uchwały, większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku, gdy projekt uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia rozpatrywany jest przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, a także Komisja Rewizyjna wyraziła w drodze uchwały pozytywną opinię o przedstawionym przez Zarząd projekcie, Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia większością 2/3 obecnych na Walnym Zebraniu Członków uprawnionych do głosowania.
3. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 95.
W sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego Statutu rozstrzyga Zarząd w drodze uchwały.

§ 96.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz przepisy powszechnie obowiązujące.

(-) Daniel Tadeusz Zieliński
Protokolant


(-) Błażej Marcin Zając
Przewodniczący

Powrót: O Stowarzyszeniu

Inne nasze strony na Facebooku:
(c) 2010-2015 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Porozumienie Wschód - Zachód"
Biuro we Wrocławiu:
ul. Jarnołtowska 5, 54-530 Wrocław (Dom Przyjaźni Narodów)
Biuro w Oławie: ul. Kamienna 4 lok. 15, 55-200 Oława. Adres siedziby: Gać 53, 55-200 Oława.
Prezes Stowarzyszenia: Błażej Zając. Telefon: (+48) 603-176-186.  E-mail: pwz@pwz.org.pl
Facebook: http://facebook.com/porozum Vkontakte: http://vk.com/vzaimoponimanie
Dewiza organizacji: "Za braterstwo i pojednanie narodów"