Język / Язык / Language:
POL - RUS - ENG

Strona główna

Aktualności

O Stowarzyszeniu
- O nas. Misja i cele
- Nasze działania
- Zarząd i organy
- Statut PWZ
- Dane formalne
- Konta bankowe

Media o nas

Dom Przyjaźni Narodów

Komitet Fundacyjny Sztandaru

Instytut im. Króla Daniela Halickiego

Szkoła Języka i Kultury Polskiej "Polonus"

Wolontariat

Wymiany młodzieży

Jak pomóc

Kontakt

  
Grupa na portalu Vkontakte:

stat4u

Instytut im. Króla Daniela Halickiego

Instytut im. Króla Daniela Halickiego to ośrodek naukowo-analityczny (think tank) Stowarzyszenia "Porozumienie Wschód - Zachód", założony w 2014 roku, wspierający realizację misji i celów organizacji.

O INSTYTUCIE
Instytut im. Króla Daniela Halickiego (IKDH) - międzynarodowy ośrodek interdyscyplinarnych badań i analiz w zakresie problematyki państw i narodów obszaru byłego ZSRR (Europy Wschodniej, Rosji, Azji Centralnej i Kaukazu) oraz ich związków z Polską i innymi krajami kontynentu euroazjatyckiego. Analizuje sytuację społeczeństw w państwach obszaru postsowieckiego na tle uwarunkowań prawnych, historycznych, kulturowych, politycznych, ekonomicznych, narodowościowych, religijnych i socjologicznych. Funkcjonuje jako jednostka naukowo-badawcza Stowarzyszenia "Porozumienie Wschód - Zachód". Założony w 2014 roku w 750. rocznicę śmierci i pochówku w Chełmie kniazia Daniela Halickiego, pierwszego króla Rusi, orędownika przyjaznych stosunków między Rusią a Polską i Litwą, jednego z najwybitniejszych dyplomatów bałtosłowiańskiego kręgu kulturowego i całej Europy.
Sekretariat Generalny Instytutu znajduje się we Wrocławiu. Instytut zamierza wydawać od 2015 roku dwa czasopisma naukowe: "Wschód - Zachód. Rocznik Instytutu im. Króla Daniela Halickiego" oraz "Studia i Komentarze Instytutu im. Króla Daniela Halickiego".
Uroczyste otwarcie Instytutu z wykładem inauguracyjnym i wystąpieniami zaproszonych gości odbyło się 20 grudnia 2014 roku we Wrocławiu.

CEL INSTYTUTU
Celem Instytutu jest:
1) upowszechnianie wiedzy o państwach i narodach obszaru byłego ZSRR (Europy Wschodniej, Rosji, Azji Centralnej i Kaukazu) oraz ich związków z Polską i innymi krajami kontynentu euroazjatyckiego;
2) stworzenie i rozwój niezależnej płaszczyzny wymiany myśli i poglądów między obywatelami państw byłego ZSRR, Polski oraz innych krajów Europy i Azji;
3) wsparcie naukowo-eksperckie dla inicjatyw mających na celu budowanie wzajemnego porozumienia, dialogu, solidarności i pojednania między narodami państw obszaru postsowieckiego, Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej;
4) rzetelne wsparcie naukowe, analityczne i informacyjne dla organizacji społecznych, ośrodków edukacyjnych, kulturalnych i naukowych, samorządów lokalnych, środków masowego przekazu i obywateli w Polsce i innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, zainteresowanych rozwijaniem dobrosąsiedzkiej współpracy, partnerstw i kontaktów w krajach byłego ZSRR.

PATRON INSTYTUTU
Daniel Romanowicz Halicki (ros. Daniił Galickij, ukr. Danyło Hałyckyj, biał. Daniła Halicki) - pierwszy król Rusi, jeden z najwybitniejszych dyplomatów europejskich XIII wieku, wielki książę kijowski, książę halicki i wołyński, panujący w ostatnim okresie świetności ziem ruskich przed najazdem mongolskim. W swoim państwie próbował łączyć wartości Wschodu i Zachodu chrześcijańskiej Europy. Orędownik przyjaznych stosunków między Rusią a Polską i Litwą. Księstwo Halicko-Wołyńskie pod jego rządami stało się jednym z najsilniejszych ośrodków państwowych w ówczesnej Europie Wschodniej. Jedyny w historii kniaź ruski koronowany na króla za zgodą papieża rzymskiego. Po koronacji w Drohiczynie przez legata papieskiego, pozostał wiernym Cerkwi prawosławnej. Po nim tytułu króla Rusi używali honorowo jego następcy. Rezydował w Chełmie, który ustanowił stolicą państwa halicko-wołyńskiego. Zawierał sojusze z księstwami ruskimi i polskimi, Litwą, Czechami i Węgrami.
Przedstawiciel ruskiej dynastii Rurykowiczów, linii Mścisławowiczów, powiązany bliskimi więzami rodzinnymi z Polską i Litwą. W żeńskiej linii potomek Piastów, prawnuk księcia polskiego Bolesława Krzywoustego. Poślubił córkę kunigasa litewskiego Dowsprunka - bratanicę Mendoga, króla Litwy. 
Założyciel miasta Lwowa, któremu nazwę nadał od imienia swego syna Lwa Daniłowicza. Zmarł w 1264 roku w Chełmie, pochowany w chełmskiej prawosławnej cerkwi katedralnej. W 2014 roku odbywają się uroczyste obchody 750. rocznicy jego śmierci i pochówku.

STRUKTURA INSTYTUTU IM. KRÓLA DANIELA HALICKIEGO
1. Dyrektor Instytutu
     
mgr Paweł Góralski, M.A.
2. Sekretariat Generalny we Wrocławiu
     Sekretarz Generalny - mgr Wiaczesław Żelizko
3. Rada Programowa
Skład osobowy Rady Programowej I kadencji (2014-2018):
     - Przewodniczący Rady - mgr Błażej Zając (Polska)
     - mgr Olga Bednyakova (Kazachstan)
     - mgr Uladzimir Zuyeu (Białoruś)
     - dr Iryna Polyova (Ukraina)
     - dr Aleksandra Synowiec (Polska)
     - mgr Bektur Ibragimov (Kirgistan)
     - mgr Aleksander Grebenszczykow (Polska)
     - dr Roman Savenkov (Rosja)
4. Rada Naukowa
5. Komitet Ekspercki

ZAINTERESOWANIA
Do priorytetowych zainteresowań Instytutu należą:
- stosunki między państwami;
- stosunki narodowościowe i wyznaniowe;
- społeczeństwo obywatelskie;
- migracje ludności;
- mniejszości narodowe i etniczne;
- ustroje państwowe;
- administracja publiczna;
- organizacje pozarządowe;
- samorząd terytorialny;
- dialog międzykulturowy;
- stosunki gospodarcze.

FORMY DZIAŁANIA
Instytut realizuje następujące działania:
- działalność naukowo-badawcza;
- działalność analityczna;
- działalność informacyjna;
- działalność wydawnicza (wydawanie czasopism naukowych, książek i innych publikacji);
- organizacja wykładów, prelekcji, odczytów i wystaw;
- organizacja konferencji, seminariów, sympozjów, okrągłych stołów i debat.

DYSCYPLINY NAUKOWE
Instytut działa w obszarze następujących dyscyplin naukowych:
- stosunki międzynarodowe;
- nauki prawne;
- historia;
- socjologia;
- ekonomia;
- kulturoznawstwo i etnologia;
- religioznawstwo;
- językoznawstwo i literaturoznawstwo.

KONTAKT
Dyrektor Instytutu - Paweł Góralski, tel. (+36) 308-151-292, e-mail: pawel.goralski@yandex.com 
Przewodniczący Rady Programowej
- Błażej Zając, tel. (+48) 603-176-186, e-mail: bzajac@pwz.org.pl
Adres do korespondencji: Instytut im. Króla Daniela Halickiego, Budynek Domu Przyjaźni Narodów, ul. Jarnołtowska 5, 54-530 Wrocław, Polska

Powrót: Strona główna

Inne nasze strony na Facebooku:
(c) 2010-2015 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Porozumienie Wschód - Zachód"
Biuro we Wrocławiu:
ul. Jarnołtowska 5, 54-530 Wrocław (Dom Przyjaźni Narodów)
Biuro w Oławie: ul. Kamienna 4 lok. 15, 55-200 Oława. Adres siedziby: Gać 53, 55-200 Oława.
Prezes Stowarzyszenia: Błażej Zając. Telefon: (+48) 603-176-186.  E-mail: pwz@pwz.org.pl
Facebook: http://facebook.com/porozum Vkontakte: http://vk.com/vzaimoponimanie
Dewiza organizacji: "Za braterstwo i pojednanie narodów"