Język / Язык / Language:
POL - RUS - ENG

Главная

Новости

Об организации
- Про нас. Миссия и цели
- Наша деятельность
- Руководящие органы
- Устав ВВЗ
- Регистрационные данные
- Банковские реквизиты

СМИ про нас

Дом дружбы народов

Учредительный комитет знамени

Институт им. короля Даниила Галицкого

Школа польского языка и культуры "Полонус"

Волонтерство

Обмены молодежи

Ждём твоей поддержки

Контакты

  
Группа ВКонтакте:

stat4u

Школа польского языка и культуры "Полонус"

Школа польского языка и культуры "ПОЛОНУС" при Общественно-культурном объединении "Взаимопонимание Восток - Запад" организует курсы польского языка и культуры для иностранцев, в частности для лиц, происходящих с постсоветского пространства. Школа является учебным проектом созданным объединением "Взаимопонимание Восток - Запад" для реализации наших целей в сфере образования. 

Приглашаем всех желающих изучать польский язык и культуру ознакомиться с подробной информацией о курсах на Интернет-странице Школы польского языка и культуры "ПОЛОНУС": 

http://polonus.pwz.org.pl/ 

КОНТАКТЫ:
Референт Секретариата Школы "Полонус" - Юлия Рушика
Тел. (+48) 695-912-250
E-mail: polonus@pwz.org.pl 
Секретариат Школы: ул. Ярнолтовская, д. 5, 54-530, г. Вроцлав, Республика Польша (
ul. Jarnołtowska 5, 54-530 Wrocław, Polska)

Załącznik nr 1
do Regulaminu Szkoły Języka i Kultury Polskiej „Polonus” stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr 01-03-15/1 Zarządu Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Porozumienie Wschód – Zachód” z dnia 1 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Języka i Kultury Polskiej „Polonus” oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie Szkoły.

REGULAMIN OPŁAT ZA KURSY
SZKOŁY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ „POLONUS”
 

§  1.

1.      Regulamin niniejszy reguluje tryb i szczegółowe zasady wnoszenia opłat za kursy Szkoły Języka i Kultury Polskiej „Polonus”, organizowane przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Porozumienie Wschód – Zachód”.

2.      Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1)     Stowarzyszeniu – rozumie się przez to Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Porozumienie Wschód – Zachód”;

2)     Szkole – rozumie się przez to Szkołę Języka i Kultury Polskiej „Polonus” we Wrocławiu, stanowiącą jednostkę organizacyjną Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Porozumienie Wschód – Zachód”;

3)     kandydacie – rozumie się przez to kandydata do udziału w kursie Szkoły;

4)     słuchaczu – rozumie się przez to słuchacza Szkoły (uczestnika kursu lub innego programu edukacyjnego organizowanego przez Szkołę).

§  2.

1.      Po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata na kurs Szkoły Języka i Kultury Polskiej „Polonus”, Sekretariat Szkoły informuje o tym fakcie kandydata, w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w formie ustnej.

2.      W celu zakończenia procesu rekrutacji i ostatecznego zakwalifikowania kandydata do uczestnictwa w kursie, niezbędne jest wniesienie przez kandydata opłaty za kurs, zgodnie z taryfami cenowymi określonymi w aktualnie obowiązującej ofercie usług Szkoły.

§  3.

1.      Opłatę za kurs wnosi się w walucie PLN (złoty) lub EUR (euro) w wybranej przez kandydata jednej z dwóch form:

1)     na rachunek bankowy Stowarzyszenia wskazany przez Sekretariat Szkoły – dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty jest stosowny dokument bankowy;

2)     w gotówce do kasy Stowarzyszenia – dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty jest dowód wpłaty (pokwitowanie – dokument kasowy „KP”) wystawiony przez Stowarzyszenie, zawierający pieczęć podłużną Stowarzyszenia oraz podpis uprawnionego kasjera.

2.      Opłatę za kurs lub opłatę za kolejny semestr (semestry) kursu może wnieść kandydat (słuchacz) lub osoba trzecia, w wybranej przez siebie jednej z form wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2.

§  4.

1.      Dokonanie opłaty za kurs następuje w sposób wybrany przez kandydata, spośród poniżej określonych:

1)     z góry za jeden, dwa lub więcej semestrów kursu;

2)     za pierwszy semestr kursu lub za pierwsze dwa lub więcej semestrów kursu, w terminie późniejszym dokonuje się kolejnej opłaty za kolejny semestr lub semestry kursu, co jest równoznaczne z przedłużeniem kursu o następny semestr lub semestry na aktualnie obowiązujących zasadach w dniu dokonania opłaty;

3)     za każdy miesiąc kursu oddzielnie (pięć kolejnych rat w ciągu semestru) – wówczas przy opłacie za pierwszy miesiąc każdego semestru kandydat wnosi dodatkową opłatę wpisową (rejestracyjną);

4)     w drodze wyjątku – w dwóch lub więcej ratach z rozłożeniem płatności na raty, na podstawie podania pozytywnie rozpatrzonego przez Dyrektora Szkoły.

§  5.

Wniesienie opłaty za kolejny semestr lub semestry przez słuchacza kursu jest równoznaczne z przedłużeniem przez kursu o następny semestr lub semestry na aktualnie obowiązujących zasadach w dniu dokonania opłaty.

§  6.

Po zakwalifikowaniu na kurs i dokonaniu opłaty za kurs, przeniesienie daty rozpoczęcia kursu na inny termin wybrany przez słuchacza, na postawie wniosku słuchacza, możliwe jest po wniesieniu dodatkowej opłaty wpisowej (rejestracyjnej) z tego tytułu. W drodze wyjątku, na podstawie indywidualnego i uzasadnionego podania słuchacza, Dyrektor Szkoły może zwolnić słuchacza z wniesienia tej dodatkowej opłaty, jeżeli przeniesienie daty rozpoczęcia kursu następuje z istotnych przyczyn niezależnych od słuchacza.

§  7.

1.      Dokonanie opłaty za kurs lub opłaty za kolejny semestr (semestry) kursu jest równoznaczne z zawarciem ze Stowarzyszeniem umowy o świadczeniu usług edukacyjnych, określonych w Regulaminie Szkoły.

2.      Wniesione zgodnie z niniejszym Regulaminem przez kandydata lub słuchacza, albo osobę trzecią, opłaty za kurs Szkoły, opłaty za kolejny semestr (semestry) kursu, a także wniesione opłaty wpisowe (rejestracyjne) nie podlegają zwrotowi. Sytuacje wyjątkowe, stanowiące podstawę do zwrotu opłaty, określa § 8.

3.      Wniesione opłaty, o których mowa w ust. 2, stanowią część budżetu projektu „Europejskie Centrum Edukacyjne” (ECE), w ramach którego Stowarzyszenie realizuje kursy Szkoły. Stowarzyszenie nie dokonuje zwrotu tych opłat, z zastrzeżeniem § 8.

§  8.

1.      Stowarzyszenie dokonuje zwrotu wniesionej opłaty za kurs Szkoły lub za kolejne semestry kursu wyłącznie w przypadku:

1)     odwołania przez Szkołę zaplanowanego kursu, stanowiącego przedmiot oferty i za który wniesiona była opłata (w przypadku jeżeli zaplanowany kurs nie zostałby zorganizowany przez Szkołę);

2)     otrzymania przez słuchacza, w formie pisemnej, decyzji wydanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej o odmowie wydania wizy w celu podjęcia nauki w Szkole, z przyczyn niezależnych od słuchacza, czego bezpośrednim skutkiem jest niemożność legalnego przebywania słuchacza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzięcia udziału w kursie.

2.      Zwrot opłaty za kurs w trybie ust. 1 pkt 2 następuje na podstawie pozytywnie rozpatrzonego podania złożonego do Dyrektora Szkoły, do którego załącza się kopię decyzji konsula Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiotowej sprawie. Prawidłowo złożone, sprawdzone, zaakceptowane i zatwierdzone podanie stanowi podstawę do zwrotu wniesionej opłaty za kurs.

3.      Nie może stanowić przyczyny zwrotu opłaty za kurs: podjęcie przez słuchacza lub kandydata decyzji o zmianie planów na kolejne miesiące, przeprowadzce, samodzielne podjęcie się innych obowiązków, stosunku pracy itd. Powyższe przypadki nie kwalifikują się do uznania za uprawniające do zwrotu wniesionej opłaty za kurs.

§  9.

W sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego Regulaminu, wiążącej wykładni dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

Regulamin niniejszy przyjęto w dniu 1 marca 2015 roku.

 

 

К главной странице

Другие наши страницы в Фейсбуке:
(c) 2010-2015 Общественно-культурное объединение "Взаимопонимание Восток - Запад"
(польск.: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Porozumienie Wschód - Zachód")
Офис во Вроцлаве:
ул. Ярнолтовска, д. 5, г. 54-530, г. Вроцлав, Польша (Дом дружбы народов)
Офис в Олаве: ул. Каменна, д. 4, оф. 15, 55-200, г. Олава. Юридический адрес: Гаць, д. 53, 55-200, г. Олава, Польша.
Президент организации: Блажей Зайонц. Телефон: (+48) 603-176-186.  E-mail: pwz@pwz.org.pl
Фейсбук
: http://facebook.com/porozum Вконтакте: http://vk.com/vzaimoponimanie
Девиз организации: "За братство и примирение народов"